הבראת חברות

תפיסת ההבראה של KCR לחברות במשבר

חברות נקלעות למשבר כתוצאה מגורמים שונים – חיצוניים, פנימיים או שילוב שלהם. במצבים אלה יש צורך בהתערבות מיידית על מנת לצלוח את המשבר באופן מהיר ויעיל ביותר.

תהליך הבראה של חברה במשבר דורש יכולות ניהול שונות מאלה הנדרשות לניהול “שגרתי” של החברה. בתהליך הבראה נדרשת קבלת החלטות מהירה המבוססת על נתונים מהימנים ועדכניים תוך התייחסות רחבה לשיקולים – תפעוליים, עסקיים, פיננסיים, משפטיים ולעתים גם אישיים ומשפחתיים.

בדיוק במצבים אלה, באות לידי ביטוי היכולות הייחודיות של צוות המומחים של  KCR – לייצב, להבריא ואף להשביח חברות הנמצאות בקשיים תזרימיים, במשבר ניהולי או במצבים בלתי צפויים אחרים. 

תפיסת ההבראה של KCR, מבוססת על שלושה היבטים: עסקי כלכלי, מבני תפעולי ופיננסי מימוני. עבודת צוות המומחים שלנו, נעשית מתוך מעקב צמוד אחר שלושת היבטים אלו, וכוללת שלושה שלבים: הכנסת סקירה כלכלית, גיבוש תוכנית הבראה, ולבסוף – ליווי עסקי שוטף ליישום התוכנית.

ההיבט העסקי כלכלי מתייחס למכלול הנתונים הכלכליים של החברה, בהם: הרכב הנכסים, השווי הכלכלי והשווי החשבונאי, מצב הנזילות, התקציב, ניהול תזרים המזומנים, איתור פעילויות הפסדיות וצמצומן, איתור פעילויות פוטנציאליות לא ממומשות והשבחתן, ניתוח פעילויות לפי מימדים עסקיים מגוונים, עד לרמת המוצר או השירות הבודד (מגזרי פעילות, פלחי שוק, חלוקה גיאוגרפית וכו’), ניתוח חובות והתחייבויות וכן אבחון הצרכים הפיננסיים.

ההיבט המבני תפעולי כולל בתוכו את המבנה המשפטי של החברה – עץ האחזקות, עסקאות עם צדדים קשורים, ומחירי העברה; וכן מבנה הבעלות והניהול – עסקאות בעלי עניין, מדיניות דיבידנד, איכות הניהול וכן טיב היחסים בין הבעלים. המבנה הארגוני של החברה, מערכות המידע שלה ומהימנות הדיווח בה, תהליכי שיפור והתייעלות פנים ארגוניים, התנהלות מול ספקים ולקוחות, אופן ניהול המלאי, מבנה כוח האדם וכן במבט רחב יותר – ניתוח הצרכים והבנת השוק בו פועלת החברה.

ההיבט הפיננסי מימוני מקיף את הנתונים הבאים: מבנה החוב וההון, כושר ההחזר ועמידה בהתניות פיננסיות, ייעול והפחתת הוצאות המימון והאשראי של החברה. וכן ניהול מו”מ עם המערכת הבנקאית, לקוחות וספקים, בניית יחסי אמון מול המוסדות הפיננסיים, ניהול וגיוס האשראים.

01

שלבים כלליים בהבראת חברות

כל חברה וכל מקרה נבחן לגופו על ידי צוות המומחים של KCR לעניין הבראת חברות. אך באופן כללי ניתן לציין מספר שלבים המהווים שלד רעיוני לאופן הפעולה הנדרש לטובת תהליך הבראה יעיל.

שלב ראשון: בדיקה מקדמית והכנת סקירה כלכלית מורחבת

בשלב זה מכין צוות המומחים של KCR סקירה כלכלית מורחבת הכוללת חלק או יותר מהסעיפים המתוארים כאן. הסקירה נועדה להבהיר את המצב הקיים בחברה לאשורו על מנת לאתר את מנועי ההבראה:

 • דו”ח רווח והפסד תפעולי לשנת המס הקודמת ולשנה הנוכחית – ברמת פירוט חודשית ובחלוקה למגזרי פעילות ולמרכזי הרווח של החברה.
 • ניתוח המצב הפיננסי של החברה על בסיס הדו”חות המבוקרים של השנים האחרונות, ועל בסיס הדיווח השוטף והאומדן לשנת הפעילות הנוכחית.
 • ניתוח מפורט של מערכת היחסים מול המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית, ובכלל זה מבנה מסגרות האשראי והרכבן; מאפייני ההלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך; מבנה הערבויות; סבירות המחירים והעמלות של השירותים הבנקאיים; מצב ההתניות והביטחונות; יחסי נזילות; יחסי רווחיות; מבנה ההון וכיוצא בזה.
 • הכנת תזרים מזומנים לשנת הפעילות הקרובה, באופן שיאפשר את המשך פעילות החברה כחברה סולבנטית (ברת יכולת פירעון חובות מלא במועד) וכן יבטיח תמיכה בפעילות ההבראה.
 • המלצה על כיווני פעולה ראשוניים וכלליים לתוכנית ההבראה לחברה.

שלב שני: גיבוש תוכנית ההבראה

על בסיס תמונת המצב המקיפה מגבש צוות המומחים של KCR תכנית הבראה אסטרטגית לשנת העבודה השוטפת ולשנת העבודה הבאה. תכנית הבראה זו מטפלת בכל ממשקי הפעילות של החברה:

 • חיסכון והתייעלות בכלל מרכיבי הפעילות של החברה, על מנת לשפר את יכולת הפעילות שלה ולהבטיח את עמידתה ביעדי ההבראה.
 • טיפול יסודי בכשלים ובגורמי ההפסד והשחיקה של החברה.
 • התמקדות בהשגת רווחיות ובמיצוי ההזדמנויות להתחדשות ולצמיחה.
 • ניתוח כדאיות של פעילויות קיימות ועתידיות, לשם הערכת הסיכויים והסיכונים ועל מנת לאפשר קבלת החלטות מושכלת.

שלב שלישי: ליווי עסקי שוטף

בשלב זה מלווה צוות המומחים של KCR את הגשמתה של תוכנית ההבראה תוך הכוונה, שותפות ועזרה בהתמודדות עם אתגרי הניהול והתפעול השוטפים:

 • השתתפות בישיבות ההנהלה וליווי צמוד של חברי ההנהלה במימוש תוכנית ההבראה.
 • בניית דו”חות ניהוליים ותפעוליים לשיפור יכולת הבקרה על התוצאות העסקיות, לדוגמא  – עמידה ביעדי המכירות, בקרה תקציבית ועמידה ביעדי תזרים המזומנים.
 • קביעת יעדי מכירות על פי מגזרי הפעילות של החברה ובקרה על השגת היעדים.
 • בניית תקציב פעילות מפורט וגיבוש מנגנון בקרה על תהליכי הרכש, למניעת חריגות תקציב.
 • מעקב אובליגו רציף וליווי שוטף של החברה מול המערכת הבנקאית במהלך תקופת המשבר וההבראה תוך שיקום אמון המערכת הבנקאית בהנהלת החברה ובעליה.
02

מדוע כדאי לשכור את שירותיה של KCR

חברה במשבר הזקוקה לתהליך הבראה נמצאת במצב מטלטל ודורשת החלטות מהירות ויכולות ניהול שונות. אם הנכם מעוניינים לשנות את מצבו של העסק – תהליך הבראה יעיל וממוקד יכול להביא באופן חד משמעי למהפך בתוצאות העסקיות.

לשם כך יש צורך בעבודת רוחב מעמיקה ומחקר של צוות מומחים של KCR.

הבראה אמיתית דורשת הסתכלות אינטרדיסציפלינרית מקיפה, ולא ניתוח נקודתי. העסק הוא מכלול מורכב ויש לבחון ולנתח אותו בהסתכלות רחבה.

03
דילוג לתוכן