השבחה עסקית

מקצוענים במימוש הפוטנציאל העסקי

השבחה עסקית היא היכולת למצות את הפוטנציאל המיטבי של עסק פעיל ולהביאו לרווחיות ויעילות שיא. השבחה עסקית מאפשרת את ניהולו של העסק במצבו החדש באופן מתמשך, ללא סיוע חיצוני, ולאורך זמן.

תפיסת ההשבחה העסקית של חברת KCR מבוססת על שלושה היבטים עיקריים: עסקי כלכלי, מבני תפעולי ופיננסי מימוני. צוות ההשבחה שלנו מבצע ניתוח מעמיק ומעקב הדוק אחר שלושת היבטים אלה באמצעות שלושה שלבים עיקריים: אבחון עסקי וכלכלי, גיבוש תוכנית השבחה והתייעלות, ולבסוף – ליווי עסקי שוטף ליישום תוכנית ההשבחה. סיום תהליך הליווי ומסירת המושכות למנהלי החברה.

ההיבט העסקי כלכלי מתייחס למכלול הנתונים הכלכליים של החברה, בהם: הרכב הנכסים, השווי הכלכלי והשווי החשבונאי, מצב הנזילות, התקציב, ניהול תזרים המזומנים, איתור פעילויות הפסדיות וצמצומן, איתור פעילויות פוטנציאליות לא ממומשות והשבחתן, ניתוח פעילויות לפי מימדים עסקיים מגוונים, עד לרמת המוצר או השירות הבודד (מגזרי פעילות, פלחי שוק, חלוקה גיאוגרפית וכו’), ניתוח חובות והתחייבויות וכן אבחון הצרכים הפיננסיים.

ההיבט המבני תפעולי כולל בתוכו את המבנה המשפטי של החברה – עץ האחזקות, עסקאות עם צדדים קשורים, ומחירי העברה; מבנה הבעלות והניהול – עסקאות בעלי עניין, מדיניות דיבידנד, איכות הניהול וכן טיב היחסים בין הבעלים; המבנה הארגוני של החברה, מערכות המידע שלה ומהימנות הדיווח בה, תהליכי שיפור והתייעלות פנים ארגוניים, התנהלות מול ספקים ולקוחות, אופן ניהול המלאי, מבנה כוח האדם וכן במבט רחב יותר – ניתוח הצרכים והבנת השוק בו פועלת החברה.

ההיבט הפיננסי מימוני מקיף את הנתונים הבאים: מבנה החוב וההון, כושר ההחזר ועמידה בהתניות פיננסיות, ייעול והפחתת הוצאות המימון והאשראי של החברה. וכן ניהול מו”מ עם המערכת הבנקאית, לקוחות וספקים, בניית יחסי אמון מול המוסדות הפיננסיים, ניהול וגיוס האשראים.

01

שלבים כלליים בהשבחה עסקית

השבחה עסקית הינה תהליך ארוך שכרוך במיקוד עסקי, מדידה רציפה וקביעת KPI, שינוי הרגלים, יצירת תרבות ארגונית מתאימה ובשינוי ושיפור תהליכי עבודה בכל מחלקות ושכבות הארגון. השבחה עסקית יכולה להתבצע על ידי שינוי מבנה הפעילות, שינוי תמהיל עסקי, שינוי תמהיל מוצרי, פיתוח מוצרים או פיתוח שוק, מיזוג ורכישה ויצירת שותפויות אסטרטגיות. בכל פרויקט השבחה אנו מקפידים לבחון כל חברה לגופה ולהתאים את תהליך ההשבחה עבורה בהתאם למצבה וליעדים המוגדרים על ידי ההנהלה והדירקטוריון. אף על פי כן, ניתן לציין מספר שלבים המהווים שלד רעיוני לאופן הפעולה הנדרש לטובת תהליך השבחה יעיל.

שלב ראשון: אבחון עסקי וסקירה כלכלית מורחבת

בשלב זה מכין צוות ההשבחה של KCR סקירה כלכלית מורחבת הכוללת חלק או יותר מהסעיפים המתוארים כאן. הסקירה נועדה להבהיר את המצב הקיים בחברה לאשורו על מנת לאתר את מנועי ההשבחה:

 • דו”ח רווח והפסד תפעולי לשנת המס הקודמת ולשנה הנוכחית – ברמת פירוט חודשית ובחלוקה למגזרי פעילות ולמרכזי הרווח של החברה.
 • ניתוח המצב הפיננסי של החברה על בסיס הדו”חות המבוקרים של השנים האחרונות, ועל בסיס הדיווח השוטף והאומדן לשנת הפעילות הנוכחית.
 • ניתוח מפורט של מערכת היחסים מול המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית, ובכלל זה מבנה מסגרות האשראי והרכבן; מאפייני ההלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך; מבנה הערבויות; סבירות המחירים והעמלות של השירותים הבנקאיים; מצב ההתניות והביטחונות; יחסי נזילות; יחסי רווחיות; מבנה ההון וכיוצא בזה.
 • הכנת תזרים מזומנים לשנת הפעילות הקרובה, באופן שיאפשר את המשך פעילות החברה כחברה סולבנטית וכן יבטיח תמיכה בתוכנית ההשבחה.

שלב שני: גיבוש תוכנית השבחה

על בסיס תמונת המצב המקיפה מגבש צוות ההשבחה של KCR תכנית השבחה והתייעלות לשנת העבודה השוטפת ולשנת העבודה הבאה. תכנית ההשבחה מטפלת בכל ממשקי הפעילות של החברה:

 • טיפול יסודי בכשלים, במידה ואותרו כאלה; התמודדות עם גורמי ההפסד הגורמים לשחיקה סמויה או גלויה ברווח התפעולי של החברה.
 • סעיפי חיסכון והתייעלות בכלל מרכיבי הפעילות של החברה על מנת לשפר יעילות תפעולית והחזר השקעה (ROI) עבור משאבים שוטפים, יצירת מצב יציב חדש לניהול שוטף.
 • המלצות למיצוי הזדמנויות להתחדשות ולצמיחה.
 • המלצות ותעדוף לשינויים מבניים  לצורך התייעלות ארוכת טווח ברמת כלכלית ובנקאית.

שלב שלישי: ליווי עסקי שוטף

בשלב זה מלווה צוות ההשבחה של KCR את הגשמתה בפועל של תוכנית ההשבחה שהוגשה, בשותפות מוחלטת והדוקה עם הצוות המנהל של החברה:

 • השתתפות בישיבות ההנהלה וליווי צמוד של חברי ההנהלה במימוש תוכנית ההשבחה.
 • בניית דו”חות ניהוליים ותפעוליים לשיפור יכולת הבקרה על התוצאות העסקיות. לדוגמא – עמידה ביעדי המכירות, בקרה תקציבית ועמידה ביעדי תזרים המזומנים.
 • קביעת יעדי מכירות על פי מגזרי הפעילות של החברה ובקרה על השגת היעדים.
 • בניית תקציב המבוסס על יעדי ההשבחה לפעילויות השונות וגיבוש מנגנון בקרה על תהליכי הרכש, לצורך מניעת חריגות תקציב.
 • מעקב אובליגו רציף וכן ליווי שוטף של החברה מול המערכת הבנקאית במהלך תקופת ההשבחה תוך תחזוקה שוטפת וחיזוק האמון של המערכת הבנקאית בהנהלת החברה ובעליה.
02

מדוע לבחור KCR?

אם הנכם מעוניינים לשנות את מצבו של העסק, לצמוח ולשנות את קצב הגידול, או שמא אתם חשים סוג של “תקיעות עסקית”, קשיים מזדמנים או קבועים,  “דשדוש” במקום – השבחה עסקית מביאה באופן חד משמעי למהפך בתוצאות העסקיות.

לשם כך יש צורך בעבודת רוחב מעמיקה ומחקר של צוות מומחים – אותם אנו מספקים.

הנה כמה סיבות בגינן כדאי לשכור את צוות ההשבחה של KCR:

 1. השבחה עסקית אמיתית דורשת הסתכלות אינטרדיסציפלינרית מקיפה, ולא ניתוח נקודתי. העסק שלכם אינו רק מחלקה כזו או אחרת (מכירות, ייצור, הנהלת חשבונות, שיווק, שירות לקוחות וכו’). כל עסק הוא מכלול מורכב ויש לבחון ולנתח אותו בהסתכלות רחבה.
 2. השבחה עסקית מתחילה מהמצב הקיים ואיננה מתבססת על הגדלת המכירות של החברה. אנחנו מתמקדים בהשבחת התשתית התפעולית והכלכלית של העסק שלכם.
 3. ב-KCR אנו מיישמים בפועל את תוכנית ההשבחה שאנו מציעים תוך שיתוף פעולה מלא אתכם. אנו מחויבים להצלחת התהליך – תמורתנו נגזרת מתוך שיפור התוצאות העסקיות.
03